آنالیز ادراری

analizedrari

بخش آنالیز ادرار

در بخش تجزیه ادرار و انگل شناسی آزمایشگاه صوفیا تمام پارامترهای میکروسکپی، ماکروسکوپی و بیوشیمیایی از جمله:

قند، پروتیین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و…مورد تجزیه قرار می گیرند.

کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش آنالیز ادرار و انگل شناسی انجام می شود.