کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا بعنوان یکی از آزمایشگاه هایی که بر توسعه فنی و رضایت بیماران تاکید دارد بر آن است تا با استقراراستاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 بازنگری سال ۲۰۰۸در راستای ارتقاء سیستم های مدیریت خود گام بردارد .
رئوس اصلی خط مشی آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا برای استقرار این سیستم عبارت است از:

بند یک: ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و ارتقا برنامه‌های آموزشی در جهت بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
بند دو: تمرکز بر انتظارات بیماران مراجعه کننده،ازمایشگاهها و پزشکان همکار
بند سه: ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات آزمایشگاهی برای تأمین انتظارات مشتریان
بند چهار: بهبود مستمر ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری

از آنجا ئیکه ، حفظ و نگهداری سیستم و در نهایت بهبود مستمر آن ، بدون همکاری و همدلی کارکنان محترم ممکن نمی باشد ، لذا از کلیه همکاران انتظار دارد که با درک مفاهیم مندرج در این خط مشی ، از توانائی خویش برای تحقق اهداف یاد شده استفاده نموده و در جهت ارتقاء فردی و اعتلای فعالیت های آزمایشگاه اهتمام ورزند .
همچنین مستدعی است این سیستم را به منظور مناسب بودن با مقاصد سازمان و نیز هماهنگی با پیشرفتهای سازمان هرساله مورد بازنگری قرار دهید.

مدیریت آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا
دکتر شهیندخت همایون ولیانی